نزول بلا از طرف خداوند چگونه ما را نجات می دهد؟

گاهی آتشی که زندگی ما را فرا گرفته است می تواند نجاتگر ما در طوفان این عالم باشد و شاید خداوند با این آتش بلاها در زندگی ، می خواهد ما را به ساحل امید و آرزوهایمان برساند و اگر امروز مشکل و بلایی در زندگی ما قرار گرفته است باید بدانیم که این آتش بلا می تواند نجات دهنده ما از مسیرهای خطای زندگی مان باشد پس با عشق می پذیریم که ساقی هر چه ریزد از لطف اوست و به حکمت کارهای خدای مهربان هرگز شک نمی کنیم
نزول بلا
مشاهده ویدئو های بیشتر