معجزه ی عشق

درون قلب هر آدم بدی هم حتی می تواند ذره ای از عشق وجود داشته باشد
و چنانچه ما با قسمت گوهر پاک الهی درون انسانها با زبان عشق مکالمه کنیم
آنگاه معجزه ی عشق درونی ما ، بدی های این افراد را پاکسازی می نماید
و اینگونه ما به شفای جمعی خود و جامعه مان کمک کرده ایمو ارتعاشات جمعی مثبت جامعه
خود را بهبود می دهیمکه نتیجه اش ایجاد سلامتی و فراوانی و شادی و آرامش برای تک تک اعضای جامعه و زندگی خود ما خواهدشد
معجزه ی عشق  درونی ما می تواند بدی های جامعه را درمان کند!
سلام به شما کاربران عزیز
معجزه ی عشق و اینکه بتونی با عشق که درونمون هست با شادی که داریم و آرامش که داریم
چگونه ناآرامی،ناشادی،غمگینی و به هم ریختگی های دیگران و جامعمون را درمان کنیم
یکی از خاطرات خیلی دست اول از خودم که تاثیر به سزایی
روی خودم و دیگران که برایشان تعریف کردم داشت را میخوام برایتان بگویم:
یک بار با موبایل صحبت میکردم و در حال رانندگی بودم و با دوستم حسین بودم ،
از فرعی امدم داخل اصلی و چون با موبایل صحبت میکردم
متوجه موتورسواری که ناگهانی جلوی آن پیچیدم نشدم او که آدم لاتی بود
زد کنار و من به دوستم حسین گفتم
اجازه بده من او را ادب میکنم و این فرد لات موتور را روی جک زد و با داد سمته ماشین آمد
اما من حتی پیاده هم نشدم و به او گفتم من را ببخش،چیزی که پیش آمد کاملا غیر عمدی بود
و اصلا متوجه شما نشدم،من را به خاطره کاری که کردم ببخش.
*معجزه ی عشق*
او آمده بود تا دعوا کند و لات بازی کند و جر بحث شود اما من او را شهید کردم،
شهید عشق،اما من او را با تیر عشقی که به قلب او زدم شهید عشقش کردم،
هر انسان بزهکار و بدی هم در وجودش گوهر عشق الهی هست حتی اگر آن در قلبش بسیار کوچک شده باشد
اما باز هم ذره اندکی در وجود و قلبه او هست و من در همان ذره ی اندک عشق او تیر زدم و گفتم
حق با تو است من اشتباه کردم من را ببخش و عذرخواهی میکنم.
او میخواست این بازی را راه بیندازد و دعوا کند اما من بازی عشق را برای او راه انداختم
و او گیج شد و سوار موتورش شد و حتی نمیدانست از کدام طرف باید برود،
اینگونه بود که حسین دوست من که کنارم بود میگفت عجب او را زدی چه کردی
  با او،او حتی نمیداند از کدام طرف باید برود و بعد بارها و بارها در زندگی ام این را تمرین کردم.
در خیابان و در مشاجرات خیابان که دائما همه بوق می زنند،همه و همه ،انسان هایی که در جامعه ما هستند
همه در قصه ها و مشکلات خودشان هستند
من و تو میتوانیم نماینده ی خدا در عشق باشیم و دیگران را با محبت و عشقمان کوک کنیم.
آن موتور سوار عصبانی را ما کوک کردیم و فهمید در دنیا کسانی هم هستند که عذرخواهی میکنند و این برای او جالب بود.
هم او این درس را گرفت،هم حسین دوسته من و هم خودم این درس را یاد گرفتم،حسین همیشه این خاطره را میگوید،حدوده 11 ساله پیش بود که هنوز هم حسین آن را در خاطرش دادر و می گوید آن خاطره مرا دیوانه کرد و فهمیدم از لات بازی بالاتر هم داریم و بالاتر از آن عشق و محبت است اینکه بگوییم من اشتباه کردم حتی اگر اشتباه از من نبوده باشد،اما من آن را بپذیرم.
*معجزه ی عشق*
جایی در آپارتمانی مستاجر بودیم و من میخواستم ماشینم را بشورم،و در آن لحظه هیئت مدیره تصمیم گرفته بودند که کسی ماشین خود را در جلوی ساختمان نشورد و من اولین نفری بود که پس از آن تصمیم میخواستم این کار را انجام دهم،یکی از همسایگان از طبقه ی بالا صدا زد ماشین نشور و آمد پایین که مچه مرا بگیرد اما من چنان با محبت و عشق از او معذرت خواهی کردم که آن همسایه گفت نه ماشینت را بشور اشکالی ندارد و اصرار میکرد که کارم را انجام دهم،باره ها این معذرت خواهی ها و شرمنده شدن ها دیگران را و اطرافیانم را کوک کرده است و به آن ها انرژی داده است.
حاضرید من و تو نمایندگان عشق خداوند بر روی زمین باشیم که هر کسی هم که به ما توهین کرد به او بگوییم ببخش و عذرخواهی کنیم؟
*معجزه ی عشق*
این تمرین بسیار تاثیر گذار است و با این کار سطح ارتعاشات عالی را به هستی ارسال میکنیم و آدم های دیگر را که کوکشان در رفته است را کوک میکنیم و به آن ها انرژی میدهیم و دیگر با بد رفتاری و بدخلقی با آن ها رفتار نمیکنیم،میگوییم دوستت دارم،عذر میخواهم و این را باید به عنوان بینش و با باور عمل کنیم نه از روی ظاهر و فیلم بازی کردن.
خیلی دوستتان دارم
شاد و پر انرژی باشید خدانگهدار.

دانلود متن به صورت PDF

مشاهده ی ویدئوهای بیشتر