برکت و نعمت بیشتری را چگونه می توانیم در زندگی جذب کنیم؟!

جذب برکت و فراوانی در زندگی ما از زمانی آغاز می شود که ترازوی این عالم را به نفع طرف مقابل مان چرب کنیم و سعی کنیم به نفع مخاطب مان ارزشی را بیفزاییم اینگونه فرمول برکت در این کائنات برای خود ما به جریان می افتد و از جایی که حساب نمی کنیم فراوانی و نعمت بیشتر در زندگی ما جاری خواهد شد و این موضوع را خیلی از کاسب های قدیم می دانستند.

کانال تلگرام: http://t.me/raaze4fasl

سایت: https://raze4fasl.com

مشاهده ویدئو های بیشتر