نوشته‌ها

راه های رسیدن به خدا؟چه دعایی است که تمامی دعاهای همه بشریت زیر مجموعه آنست؟

اشتراک گذاری

دعا تاثیر انرژیکی در هموار کردن مسیر رسیدن به هدف دارد!

اشتراک گذاری