فعال‌ترین کاربران 7 روز اخیر

1
سارا موسوی
7 دعا
2
نادر صالحون
7 دعا
3
علیرضا مالکی
7 دعا
4
رسول رفیعیان اصفهانی
7 دعا
5
رحیم ایلداری
7 دعا
6
زهرا مرادی زاده
7 دعا
7
هاجر اسدخانی
7 دعا
8
محمد کربلایی
7 دعا
9
نرگس اقارضایی
7 دعا
10
مجید ممتازی
7 دعا
11
حسین مالکی پور
7 دعا
12
مریم ملاولی
7 دعا
13
فرمس‌ معجزه
7 دعا
14
اکبر باستانی
7 دعا
15
نازی
7 دعا
16
جعفر هادوی
7 دعا
17
مسعود مسلم دوست
7 دعا
18
رضا براتی
7 دعا
19
زهرا ابراهیمی
7 دعا
20
علی اکبر قربانی
7 دعا

فعال‌ترین کاربران 30 روز اخیر

1
سارا موسوی
30 دعا
2
سیده طاهره سمیع
30 دعا
3
محمد رضا مرادی
30 دعا
4
شهلا قربانی
30 دعا
5
هاجر اسدخانی
30 دعا
6
خدیجه قراسوزاد
30 دعا
7
فاطمه رمضانی ترچانی
30 دعا
8
الهام موسوی
30 دعا
9
ستاره جمالی
30 دعا
10
اکبر باستانی
30 دعا
11
ققنوس
30 دعا
12
فرمس‌ معجزه
30 دعا
13
وحید سعادت مهر
30 دعا
14
نورا
30 دعا
15
فاطمه روشن
29 دعا
16
علی اکبر قربانی
29 دعا
17
محمود کمانی
29 دعا
18
عبدالرسول خارستانی
29 دعا
19
فاطمه قامتی
29 دعا
20
رسول رفیعیان اصفهانی
29 دعا

فعال‌ترین کاربران در آمار کلی

1
مهتاب کاظمی
446 دعا
2
فاطمه روشن
423 دعا
3
طاهره بازافکن
404 دعا
4
رحیم ایلداری
394 دعا
5
خدیجه شریفی
394 دعا
6
سیده طاهره سمیع
387 دعا
7
سارا موسوی
386 دعا
8
نادر صالحون
386 دعا
9
فاطمه
379 دعا
10
نزاکت رنجبر
379 دعا
11
فروزان ساکی
376 دعا
12
لیلا کرمی
376 دعا
13
الهام موسوی
371 دعا
14
نرگس اقارضایی
368 دعا
15
نفیسه علیجانزاده
367 دعا
16
زهرا گلستانی
365 دعا
17
فهیمه محمدی2680
364 دعا
18
غلامرضا قاسمی
356 دعا
19
مهری رمضانی
352 دعا
20
مریم محمد جعفری
346 دعا