هیچ در بسته ای نیز که گشوده نشود و هیچ بیماری نیست که به إذن خدا شفا پیدا نکند و کافیست به شفای الهی ایمان داشته باشیم و باور کنیم که خداوند در وجود هر یک از ما قدرت شفابخشی و سیستم خود شفادهی قرار داده است که اگر خود را باور کنیم خواهیم توانست شفای کوانتومی را برای هر نوع بیماری بکار برده و سلامتی را جذب خود نماییم و این کلیپ تقدیم به تمام بیماران سرطانی و بیماران خاص سرزمین عزیزمان ایران