پیام منفی را چرا گاها بصورت زنجیر وار مخابره می کنیم؟

اکثر ما دریافت کننده انرژی دیگران بصورت یک پیام ورودی به ذهن مان هستیم و خیلی اوقات حس بد و انرژی منفی دیگران را دریافت کرده و سپس همین انرژی معیوب را به سایرین منتقل می کنیم گویی ما هم جزئی از این زنجیره پیام های منفی در این کائنات هستیم و بدون اینکه متوجه باشیم داریم حال خودمان و دیگران را خراب می کنیم در این کلیپ راه درست شکستن این حلقه منفی را با هم بررسی می کنیم تا ما بخشی از زنجیره عشق باشیم.
پیام منفی
مشاهده ویدئو های بیشتر