هوسرانی ها چگونه می توانند خوشبختی و شادی ما را بگیرند؟

در هر یک از ما انسانها نیروی های غریزی وجود دارند که اگر در مسیر نادرست از آنها استفاده کنیم ، ما را به ناکجا آبادهای زندگی مان خواهند برد و کسی که می خواهد لذت واقعی و ماندگار را همواره احساس کند می بایست این نیروهای غریزی را در مسیر صحیح و از راه درستش استفاده کند و اگر خواهان این هستیم که ثروت و سلامتی و شادی واقعی را درک کنیم می بایست میل و هوسهای درونی خود را در راه درست کنترل و کانالیزه کنیم
مشاهده ویدئو های بیشتر
هوسرانی