هستی پیام های زیادی به ما خواهد داد اگر اهل استفاده کردن باشیم!

اهل استفاده کردن یعنی اینکه به جای بهانه گیری های بیجا ، از هر چیز خوب و بدی در راستای اهداف متعالی خود بهره مند شویم و استفاده کنیم. اهل استفاده های مفید که باشیم دریچه های دریافت ما به سوی هستی باز خواهد شد و می توانیم پیام های کائنات را به خوبی دریافت کنیم و ایده های را در خواهیم یافت که افراد عادی نمی توانند مشاهده کنند. پس از کمترین چیزهای اطراف خودت بیشترین استفاده لازم را ببر تا موفق تر شوی!
مشاهده ویدئو های بیشتر