هدف ها در این جهان هستی نیازمند پرداخت بها هستند !

هر هدفی از خواسته های ما در این جهان هستی دارای یک قدر و مرتبه ای است که برای رسیدن به آن بایست بهای لازم آنرا پرداخت کنیم و امروز فهمیدم که جهان هستی به اندازه بهایی که ما پرداخت کرده ایَم به ما عطا کرده است یعنی به میزان تلاش و پشتکار و به میزان قدرت ارتعاش درونی و حس خوب که همگی برای رسیدن به اهداف ما به عنوان بهای لازم محسوب میشوند

کانال تلگرام: http://t.me/raaze4fasl

سایت: https://raze4fasl.com

هدف های ما در جهان هستی
مشاهده ویدئو های بیشتر