قانون جذب آیا یک ترفند غربی برای نفی خداوند و دین ماست؟

شبهه ای که برای خیلی از عزیزان پیش آمده و شاید هم از جایی این صحبت را شنیده اند این است که : ” قانون جذب یک ترفند غربی است که می خواهد ما از خداوند و ادیان آسمانی دور شویم ” و به همین خاطر ما را به نوعی خدای زندگی خود و خالق اتفاقات اطرافمان نشان می دهد و زیر بنای این طرح دوری ما از خالق است در صورتی که این تفکر یک تعصب نادرست است که در این ویدئو به بررسی این موضوع مهم و رفع شبهات آن خواهیم پرداخت
مشاهده ویدئو های بیشتر