عدم موفقیت؟چه عاملی است که اگر نباشد عدم موفقیت قطعی است؟

اگر همه سرمایه خود را از دست داده باشیم و اگر تمام شرایط به ضرر ما باشد و اگر از آسمان بزرگترین بلاهای آسمانی باریده باشد باز یک چیزی هست که اگر آنرا از دست ندهیم می توانیم موفق شویم و تمامی شرایط بد را به شرایط عالی تبدیل کنیم. فکر می کنید این چیز مهم که در هر شرایطی ضامن موفقیت حتمی ماست چه چیزی می تواند باشد؟ در این ویدئو راجع به این عامل مهم صحبت خواهیم کرد و بهتر است آنرا در خودمان ایجاد کنیم
عدم موفقیت