سکه های زندگی را به نفع خود شیر یا خط بیاوریم !

طبق قوانین ریاضی زمانی که سکه انداخته می شود 50درصد احتمال دارد که شیر باشد و 50درصد احتمال اینکه خط باشد و این نگرش از منطق ریاضی است اما نگرشی دیگری هست که می گوید این سکه100 درصد شیر می آید یا 100 درصد خط می آید و این ما هستیم که شیر یا خط های زندگی را با سطح ارتعاشات خود تغییر می دهیم و کسانی که خود را خوش شانس می دانند و ارتعاش مثبت دارند، همیشه بهترین روی سکه زندگی برای ایشان ظاهر می شود

دانلود با کیفیت 360

سکه های زندگی را به نفع خود شیر یا خط بیاوریم !
مشاهده ویدئو های بیشتر