حکمت چیست که گاهی این قدر پر شور و گاهی بیحال هستیم؟

جواب این سوال مهم را با استناد به این شعر زیبای سعدی بررسی می کنیم که:

یکی پرسید از آن گم کرده فرزند که ای روشن گهر پیر خردمند

ز مصرش بوی پیراهن شنیدی چرا در چاه کنعانش ندیدی؟

بگفت احوال ما برق جهان است دمی پیدا و دیگر دم نهان است

گهی بر طارم اعلی نشینیم گهی بر پشت پای خود نبینیم

اگر درویش در حالی بماندی سر دست از دو عالم برفشاندی

و تجربه هر دو حالت، حکمت خدا برای یک زندگی بهتر است

مشاهده ویدئو های بیشتر