تحمل کردن بعضی آدما گاهی میتواند ما را موفق تر کند!

شاید در زندگی مان موقعیت هایی پیش آید که در آن با افرادی روبرو شویم که تحمل کردن آنها به شدت سخت باشد و یا به نظر مزاحم برسند و یا دوست داشته باشیم از این افراد فاصله بگیریم ولی اگر با دیدگاه معنوی به شرافت وجودی همه انسانها بنگریم خواهیم دید که شاید این افراد فرستاده های خداوند باشند برای آزمایش صبر و خوبی ما که اگر به درکش برسیم مطمئنا این افراد به نظر مزاحم به شدت برای ما برکت و نعمت خواهند داشت.
مشاهده ویدئو های بیشتر