انرژی حیاتی زندگی ما

یکی از حامل های مهم انرژیها در زندگی ما آب است و اگر این آب ، بی جهت هدر رود و یا اسراف شود ، متاسفانه همراه خود انرژیهای بسیار عظیمی را از کالبد زندگی ما خارج می کند و این باعث می شود که سطح انرژیکی خود ما و حتی اعضای خانواده ما کاسته شود و این نوعی نشتی انرژی در زندگی ما محسوب می شود که ارتباط بسیار زیادی با ارتعاشات مثبت درونی ما و جذب برکت و فراوانی خواهد داشت پس همین اکنون برای این نشتی کاری بکنیم
مشاهده ویدئو های بیشتر