امور عالم چگونه بر طبق میل و اراده عارف خواهد بود؟!

از عارفی پرسیدند که حوادث این عالم را چگونه می بینی و این مرد الهی گفت همه امور عالم مطابق میل و خواسته من می باشد و از آنجایی که او فرد صادقی بود سری را بیان کرد که اگر ما هم بدان عمل کنیم تمام امورات این دنیا بر وفق مراد خواهد بود و اگر می خواهیم از قانون جذب به شکلی معنوی بهره مند شویم و به موفقیت های بزرگ برسیم اینگونه بایست باشیم

کانال تلگرام: http://t.me/raaze4fasl

سایت: https://raze4fasl.com

مشاهده ویدئو های بیشتر