احساس تنهایی

این کلیپ تقدیم می شود به دختر معصوم 18 ساله یتیمی که احساس درماندگی از شرایط موجود زندگی اش می کرد و خواستم با صحبتهام بهش دلگرمی بدهم و بگم تو تنها نیستی و در وجود نازنین تو خدای مهربانی هم اکنون منتظر توست که اگر صدایش کنی سریعاً با عشق جوابت راخواهد داد زیرا خودش گفته “بخوانید مرا تا اجابت کنم شما ” پس همه ما بریم از شر تنهایی وجود خود به خدای مهربان درونمان پناه ببریم که بهترین یار و یاور ماست
مشاهده ویدئو های بیشتر
احساس تنهایی