آرامش

در زندگی ما گاهی افرادی هستند که خیلی تحمل ایشان سخت است و به نوعی با تحمل آنها داریم در درون خود حسابی زجر می کشیم و تا جایی که می توانیم این افراد را تحمل می کنیم و یک زمان هایی هم پیش می آید که دیگه نمی توانیم تحمل کرده و از کوره در میریم و در این آموزش می خواهیم با نوعی نگرش جدید این مشکل را برای همیشه حل کنیم و به جای زجر کشیدن براحتی این افراد را بپذیریم و دست از جنگیدن ذهنی با ایشان برداریم
مشاهده ویدئو های بیشتر
آرامش